Sprakutbildning

Språket är nyckeln till allt. Utan förmågan att förstå och att kunna göra sig förstådd begränsas inte bara jobb-möjligheterna högst avsevärt, utan också acceptans och integrationen i samhället.

Vår metod tar fasta på tal och hörförståelse i första hand om läs och skrivandet i andra hand.
Det ger oss en fördel att vi kan skapa en talförståelse och ett uttal som leder till att eleven blir förstådd.

Tidiga resultat från reguljär SFI-undervisning tyder på att tre saker kan uppnås med MigrationsSlussens metodik:
1    avesvärt förkorta utbildningstiden till dem som
     faktiskt får betyg i dagsläget.
2    förbättra dessa elevers samtals- och skrivförmåga       upp till A- och B-betyg.
3    fånga upp en stor del av dom som nu slutar
     utan betyg.

Enligt skolverkets statistik faller mer än 60%, av alla
som påbörjar SFI, ut ur kurserna utan att få betyg.Fakta
År 2015 var 1,6 miljoner personer av Sveriges befolkning födda utomlands, vilket motsvarar drygt 16%.
År 2015 ansökte 162 877 personer om asyl i Sverige, vilket är dubbelt så många som 2014. Av dessa bor ca 71 000 i tillfälliga boenden.
(Källa: migrationsinfo.se)

Skolverket skriver följande:
Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (SFI) är en kvalificerad språkutbildning, som syftar till att ge vuxna personer med annat modersmål än svenska grundläggande kunskaper i svenska språket.

I utbildningen får man lära sig och utveckla ett funktionellt andraspråk.
SFI ska också ge språkliga redskap för kommunikation och ett aktivt deltagande i vardags-, samhälls- och arbetsliv. Utbildningen karaktäriseras av att eleven utvecklar en kommunikativ språkförmåga. Det innebär, att kunna kommunicera både muntligt och skriftligt utifrån sina behov. Utgångspunkten för utbildningen ska vara den enskildes behov och förutsättningar.

Vidare ska utbildningen ge vuxna invandrare, som saknar grundläggande läs- och skrivfärdigheter möjlighet att förvärva sådan kompetens. Detta gäller såväl de som inte kan läsa och skriva, som elever med kort skolbakgrund men också elever som är läs- och skrivkunniga, men har ett annat skriftspråk.

Vår metod bygger på undervisning, där läraren aktivt leder klassen och inövningen av de olika delfärdigheter, som ingår i svenska språket.
Det rör sig i början om systematisk träning i hörförståelse och artikulation, innan man går vidare till nästa steg metoden.

Det fordrar, att man har lärare, som är aktiva och som kan fonetik och känner talorganens anatomi och funktionssätt.
Dessa funktioner är tätt anknutna till, hur vår hjärna fungerar och våra lärare behöver känna till olika minnestekniker och bildandet av nya synapser i läroprocessen i tillägg till den pedagogiken, som ingår i all lärarutbildning.

Vi har blivit övertygade genom lång erfarenhet, att datorer i klassrummet verkar starkt bromsande på språkinlärningen.

Eleverna passiviseras, istället för att lärandet drivs framåt till nya texter och uttrycksmöjligheter. Vi använder därför inte datorer i klassrummen.

Till hemläxor och självstudier är däremot både datorer och appar för mobiltelefoner väl lämpade.